Thiết bị xác định độ hòa tan trong TRICLOETYLEN của nhựa

  • Thiết bị xác định độ hòa tan trong TRICLOETYLEN của nhựa

  • Mã:
  • Mô tả:
    Thiết bị xác định độ hòa tan trong TRICLOETYLEN của nhựa
  • Giá : Liên Hệ

Thiết bị xác định độ hòa tan trong TRICLOETYLEN của nhựa

Thiết bị theo TCVN 7500:

Bộ thiết bị bao gồm:

1. Cốc Gooch (cốc thử), được tráng men cả mặt trong và mặt ngoài trừ đáy, phần đỉnh cốc có đường kính bằng 44 mm, phần đáy thon lại còn 36 mm và chiều cao của cốc bằng từ 24 mm đến 28 mm.

2. Lưới sợi thuỷ tinh, 3,2 cm.

3. Bình lọc, thành dày, có ống nhánh, dung tích 250 ml hoặc 500 ml.

4. ống lọc,  có đường kính trong từ 40 mm đến 42 mm.

5. ống cao su hoặc bộ gá, để giữ cốc trong ống lọc.

Cũng có thể dùng bình lọc chân không phù hợp với cốc thử.

6. Bình Erlenmeyer, 125 ml.

7. Tủ sấy, có khả năng duy trì nhiệt độ ở 110 oC ± 5 oC.

8. Hóa chất: Tricloetylen, cấp kỹ thuật.