Tài liệu

TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025: 2007

TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025: 2007 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

NGHỊ ĐỊNH 26/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016: Quy định điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

THÔNG TƯ 06/2017/TT-BXD HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Thông tư 06/2017/TT-BXD hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Tiêu Chuẩn C.B.R (California Bearing Ratio) - Tiêu Chuẩn CBR Hiện Trường

Mẫu chuẩn mà các KS của bang California làm trong các nghiên cứu của mình là mẫu đá dăm. Áp lực để xuyên cần xuyên ngập vào mẫu này ở độ xuyên sâu 2,54mm và 5,08mm tương ứng..