Thiết bị thí nghiệm thấm của đất, cát

  • Thiết bị thí nghiệm thấm của đất, cát

  • Mã:
  • Mô tả:
    Dùng để xác định tính thấm của đất dạng hạt ( Cột nước không đổi )
  • Giá : Liên Hệ